1.1 จงเขียนโปรแกรมดังรูป

1.1 จงเขียนโปรแกรมดังรูป

1.2 จงเขียนโปรแกรมดังภาพ

1.2 จงเขียนโปรแกรมดังภาพ

1.3 จงเขียนโปรแกรมดังภาพ

1.3 จงเขียนโปรแกรมดังภาพ

1.4 จงเขียนโปรแกรมผลคูณดังรูป

1.4 จงเขียนโปรแกรมผลคูณดังรูป

1.5 จงเขียนโปรแกรมเพื่อบอกว่าเป็น เลขคู่ เลขคี่ หรือ ศูนย์

1.5 จงเขียนโปรแกรมเพื่อบอกว่าเป็น เลขคู่ เลขคี่ หรือ ศูนย์

จากโจทย์ ข้อ1.5 อธิบายแนวคิด if - else

1.6 จงเขียนโปรแกรมดังภาพ

1.6 จงเขียนโปรแกรมดังภาพ

1.7 จงเขียนโปรแกรมแปลงหน่วยอุณหภูมิ(จากฟาร์เรนไฮต์เป็นเซลเซียส)

1.7 จงเขียนโปรแกรมแปลงหน่วยอุณหภูมิ(จากฟาร์เรนไฮต์เป็นเซลเซียส)
สูตรแปลง C= (F-32)/1.8

1.8 จงเขียนโปรแกรมคำนวณอายุ

1.8 จงเขียนโปรแกรมคำนวณอายุ

2.จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาปริมาตรทรงกลม

จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาปรมาตรทรงกลมโดยไม่ใช้ฟังก์ชัน math.h
โดยตัวเลขที่นำเข้าไปใช้ในโปรแกรมคือ รัศมี

ตัวอย่าง
input : ค่ารัศมี
output : พื้นที่ที่ได้

Enter circle radius : 20
Area of circle = 1256.64
Circumference of circle = 125.66

2.1 จงหาค่า Fibonacci number


Fibonacci number คือตัวเลขตามลาดับของตัวเลขจำนวนเต็มบวกต่อไปนี้
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …
โดยที่มีค่าของสองตาแหน่งแรกคือ 0 และ 1 เสมอ ส่วนในตำแหน่งถัด ๆ ไป จะเกิดจากการนำค่าในตาแหน่งก่อนหน้าสอง
ตาแหน่งมาบวกกัน
เขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า Fibonacci number ในตาแหน่งที่ n ใด ๆ
เงื่อนไขเพิ่มเติม

1. หาค่า Fibonacci number จากการใช้ Array
2. ห้ามเขียนโปรแกรมแบบ recursive ในการหาค่า

Input
1. ค่าของ n เป็นจานวนเต็ม โดยอยู่ในช่วง 2 < n <=1000

Output
1. ค่าของ Fibonacci number

Enter number : 10
Fibonacci (10) = 34

3.คำนวณเกรดเฉลี่ย

จงเขียนโปรแกรมรับคะแนนสอบในวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อคำนวณหาระดับคะแนน ( เกรด )
ที่รับพร้อมแสดงผล ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
มากกว่า 80 ได้เกรด A
70 - 79 ได้เกรด B
60 - 69 ได้เกรด C
50 - 59 ได้เกรด D
น้อยกว่า 50 ได้เกรด F

4.จงเขียนโปรแกรมหาค่าจำนวณเต็ม

จงเขียนโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลที่รับจากคีย์บอร์ดว่าเป็นจำนวนเต็มบวก เป็นจำนวนเต็มศูนย์ หรือเป็นจำนวนเต็มลบ โดยกำหนดรูปแบบการแสดงผลดังนี้
1.กรณีเป็นจำนวนเต็มบวก : "Number is positive"
2.กรณีเป็นจำนวนเต็มศูนย์ : "Number is zero"
3.กรณีเป็นจำนวนเต็มลบ : "Number is negative"

5.จงเขียนโปรแกรมหาค่าเลขยกกำลัง

จงเขียนโปรแกรมหาค่าของ เลขยกกำลัง โดยถ้าค่าที่รับเข้ามาเป็นเลขคู่ให้เป็นเลขที่ยกกำลังสอง
ถ้าเป็นเลขคี่ให้เป็นเลขที่ยกกำลังสาม
ตัวอย่าง
input : 2
output : 4

Enter number of : 2
2 pow is 4

6.จงเขียนโปรแกรมเข้ารหัส

จงเขียนโปรแกรมที่ต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าดูข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดตัวเลขรหัสผ่านกี่ตัวก็ได้
เมื่อเข้ารหัสผ่านของตนเองได้ให้แสดงข้อมูลส่วนตัวของตนเองขึ้นมาบนหน้าจอ ถ้ารหัสไม่ถูกให้แสดงว่ารหัสไม่ถูกต้อง
ตัวอย่าง
Code 4 number : 1234
Code 1234

Name : Adithep
Age : 19
Thammasat University
Programer

7.จงเขียนโปรแกรมแสดงผลดังต่อไปนี้

7.จงเขียนโปรแกรมแสดงผลดังต่อไปนี้

8.จงเขียนโปรแกรมหาจำนวนตัวอักษร

8.จงเขียนโปรแกรมหาจำนวนตัวอักษร
จงเขียนโปรแกรมตรวจสอบข้อความที่รับจากคีย์บอร์ด ( ข้อความไม่เกิน 30 ตัวอักษร )ว่ามีตัวอักษรทั้ง หมดกี่ตัว และเป็นอักษรตัวเล็กกี่ตัว

9.จงเขียนโปรแกรมเปลี่ยนตัวอักษรโดยใช้ Pointer

9.จงเขียนโปรแกรมเปลี่ยนตัวอักษรโดยใช้ Pointer
จงเขียนโปรแกรมเปลี่ยนตัวอักษรโดยเขียนจากการใช้ pointer , str เพื่อเปลี่ยนค่าตัวอักษรตัวที่ 2 จากชื่อ Adithep ให้เปลี่ยนตัว d เป็นตัว t input : ไม่มี output : 1. ชื่อเดิมที่กำหนด 2.ชื่อที่เปลี่ยนตัวอักษรตัวที่ 2 แล้ว

10.จงเขียนโปรแกรมตามภาพที่กำหนดให้โดยใช้ Pointer

10.จงเขียนโปรแกรมตามภาพที่กำหนดให้โดยใช้ Pointer
ให้เขียนโปรแกรมเรียงตัวอักษรจากบนลงล่างโดยจะต้องมีตัวนับจำนวนตัวอักษรด้วยว่ามีกี่ตัวที่เรียงต่อกัน

11.จงเขียนโปรแกรมคำนวณค่า Max - Min

11.จงเขียนโปรแกรมคำนวณค่า Max - Min
ต้องสามารถคำนวณค่าได้มากเท่าไหร่ก็ได้

12.จงเขียนโปรแกรมดังรูป

12.จงเขียนโปรแกรมดังรูป

13.จงเขียนโปรแกรมดังรูป

13.จงเขียนโปรแกรมดังรูป

14.จงเขียนโปรแกรมดังรูป

14.จงเขียนโปรแกรมดังรูป

15. จากภาพจงเขียนโปรแกรม โดยใช้ pointer

15. จากภาพจงเขียนโปรแกรม โดยใช้ pointer

16.จากภาพ จงเขียนโปรแกรมโดยใช้ pointer

16.จากภาพ จงเขียนโปรแกรมโดยใช้ pointer

17 . จงเขียนโปรแกรมข้างล่าง

17 . จงเขียนโปรแกรมข้างล่าง

18.จงเขียนโปรแกรมดังภาพ

18.จงเขียนโปรแกรมดังภาพ
Input : abcdefg

ข้อ 0.1 เตรียมสอบ จงเขียนโปรแกรม factorial แบบโดยนำคำตอบมาปริ้นที่ function และใช้ pointer

ข้อ 0.1 เตรียมสอบ จงเขียนโปรแกรม factorial แบบโดยนำคำตอบมาปริ้นที่ function และใช้ pointer

ข้อ 0.2 จงเขียนโปรแกรม fibonacci แบบ recursion แล้วนำไปปริ้นที่ฟังก์ชันโดยใช้ pointer

ข้อ 0.2 จงเขียนโปรแกรม fibonacci แบบ recursion แล้วนำไปปริ้นที่ฟังก์ชันโดยใช้ pointer

พิเศษ pointer 1

พิเศษ pointer 1
ให้ใช้ Pointer && Array ในการเข้าถึงข้อมูลตัวอักษรเพื่อนำตำแหน่งของตัวอักษรออกมา ** ห้ามกำหนดเป็นสตริงหรือกำหนดเป็นคำๆรอไว้ เช่น "land" ให้นำ pointer ชี้ไปที่ index แต่ละตัวแล้วนำมาประกอบกันเป็นคำ OUTPUT ดังในภาพที่กำหนดให้

พิเศษ pointer 2

พิเศษ pointer 2
ให้เขียนโปรแกรมโดยใช้ Array && Pointer โดยให้ pointer ชี้ไปยังตำแหน่งข้อมูลใน array ตำแหน่งต่างๆ โดยที่จะต้องแสดง Address ควบคู่ไปกับ ค่าที่เก็บใน array ดังในภาพตัวอย่าง

โจทย์พิเศษจากทางบ้าน1

โจทย์พิเศษจากทางบ้าน1
เขียนโปรเเกรม รับค่า N จำนวนเเละใช้คำสั่ง foor วนลูป รวมค่าเเละหาค่าเฉลี่ย ตามผลลัพธ์ที่กำหนดให้ ผลลัพธ์ INPUT:5 OUTPUT:1,4,7,10,13 SUM : 35 AVERAGE :7.00

Recursion จงเขียน factorial แบบ recursive

Recursion จงเขียน factorial แบบ recursive
(คลิกที่ภาพเพื่อดูเฉลย)

Recursion (คลิกที่ภาพเพื่อดูเฉลย)

Recursion (คลิกที่ภาพเพื่อดูเฉลย)
ให้เขียนโปรแกรมแบบ recursive เพื่อแสดงค่าในฟังก์ชันให้ออกมา ดังภาพ

จงสร้างเกมส์ X O ให้ผู้เล่นเล่นกับ คอมพิวเตอร์

จงสร้างเกมส์ X O ให้ผู้เล่นเล่นกับ คอมพิวเตอร์
ในภาพ คือ ผู้เล่นเลือกเล่นเป็น O กด Enter จากนั้นให้เราเลือก ตำแหน่งที่เราจะใส่ O เข้าไป จากตัวเลข 1-9 พอเราใส่ตัวเลขแล้วกด Enter คอม จะเลือกเล่นเป็น X และเลือกตำแหน่งโดยการสุ่ม และเมื่อมีผู้ชนะก็ให้โปรแกรมแสดงว่า play ใดเป็นฝ่ายชนะ

Quiz1

Quiz1
เขียนโปรแกรมโดยต้องมีฟังก์ชันสำหรับทำการคูณเลขจากค่า 2 ค่าที่รับเข้าไปจากแป้นพิมพ์ โดยกำหนดให้มี main() ในการรับค่า,แสดงผลลัพธ์ และ function เพื่อใช้ในการคำนวณผลคูณ(reurn ค่าเข้า main)

Comment

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ